متن قرارداد بیمه حوادث دانشجویی

قابل توجه طلاب و دانشجویان :

بیمه شدگان ( کلیه دانشجویان ) طبق این قرارداد به صورت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا ( حادثه )تحت پوشش می باشند .

بیمه گزار موظف است در صورت وقوع خسارت مراتب را در اولین فرصت و حد اکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وقوع خسارت نقص عضو و 30 روز از تاریخ فوت ، کتبا به بیمه گر اطلاع داده و اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک مورد لزوم را ارائه نماید .

مدارک لازم جهت حادثه و نقص عضو :

1- گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت

2- مدارک مثبته دال بر عضویت بیمه شده

3- در صورتی که حادثه مربوط به رانندگی باشد گواهینامه معتبر باید ارائه گردد

4-کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

5- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و یا خاتمه درمان

6- اصل صورت هزینه های پزشکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک لازم جهت فوت :

1- گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت ، زمان ، مکان دقیق وقوع با ذکر نام بیمه شده

2- گوتهی پزشکی قانونی و یا اخرین گواهی پزشک معالج در مورد تعیین علت فوت

3- خلاصه رونوشت وفات صادره از طرف اداره ثبت احوال

4- کلیات صفحات شناسنامه باطل شده

5- در صورتی که حادثه مربوط به رانندگی باشد ارائه گواهینامه معتبر

 

دانلود فایل