تشکلات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۴۱۵

جهت مشاهده آیین نامه تشکلات دانشجویی اینجا را کلیک کنید. 

 محدوده فعالیت

1- هر نوع فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی تشکل­‌های دانشجویی در حدود اساسنامه تشکل در داخل مدرسه عالی و در چارچوب ضوابط و مقررات مدرسه عالی و سایر قوانین موضوعه کشور مجاز است.

2- برگزاری همایش، کارگاه آموزشی، سخنرانی، تجمع، میزگرد، تریبون آزاد، تبلیغات برگزاری برنامه‌­ها و نصب هرگونه اطلاعیه و نصب تابلوهای تشکل­‌های دانشجویی با ارائه مجوز از معاونت فرهنگی و امور طلاب و دانشجویان امکان پذیراست.

 نحوه صدور مجوز فعالیت

1-کلیه تشکل های دانشجویی در مدرسه عالی لازم است در صورت تمایل به انجام فعالیت به اخذ مجوز از معاونت فرهنگی و امور طلاب و دانشجویان ، طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.

2-تشکل­های دانشجویی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت (پیوست دستورالعمل اجرایی) را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه دفتر معاونت تحویل نمایند.

3-حداکثر مهلت پاسخگویی و ارائه مجوز توسط شورای فرهنگی از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه معاونت، پنج روز کاری می باشد.

4- تشکل های دانشجویی می توانند به صورت مشترک و در قالب برنامه واحد از شورای فرهنگی دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل های مزبور تکمیل و امضا می شود.

5- ارائه مطالب در تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.

6- راه اندازی هر نوع پایگاه اطلاع رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.